Meeleven binnen de abdij

 

De volgende dag stond Johannes daar weer, nu met twee van zijn leerlingen. Hij richtte het oog op Jezus die voorbijging en sprak: ‘Zie, het Lam Gods.’ De twee leerlingen hoorden hem dat zeggen en gingen Jezus achterna. Jezus keerde zich om en toen Hij zag dat zij Hem volgden, vroeg Hij hun: ‘Wat verlangt gij?’ Ze zeiden tot Hem: ‘Rabbi’ – vertaald betekent dit: ‘Meester – waar verblijft ge?’ Hij zei hun: ‘Gaat mee om het te zien’. Daarop gingen zij mee en zagen waar Hij zich op hield. Die dag bleven zij bij Hem. (Joh. 1:35-39)

Als je denkt dat Jezus Christus je roept om Hem – als beschouwende zuster – van zeer nabij te volgen, je leven te geven aan Hem en zijn Kerk in afzondering – waarvoor Hij zijn leven heeft gegeven aan het Kruis – in de Orde van de Allerheiligste Zaligmaker als Birgittines,  mag je – na met ons contact te hebben opgenomen en na ons eerst enkele malen te hebben bezocht – daarna enkele dagen met ons meeleven. Je mag dan een beetje proeven wat het is om in een klooster te leven die geheel gewijd is aan het zuivere beschouwende en contemplatieve leven en zo ontdekken of dit werkelijk de weg is die de Heer van je vraagt. Het zal je gemakkelijker in staat stellen je definitieve keuze te maken om aan de roepstem van de Heer – die jij in je hart ervaart – gehoor te geven. Komt en ziet!